ತರಬೇತಿ ಘಟಕಗಳು
ನಲಿಕಲಿ ಘಟಕಗಳು
ಇತರೆ

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 15/9/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com