ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಎಸ್‌ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು 2021-22

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

01 ಎಸ್‌ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು
02 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
03 ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
04 ಕನ್ನಡ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
05 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
06 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
07 ಆಂಗ್ಲ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
08 ಹಿಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
09 ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
10 ಸಂಸ್ಕೃತ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
11 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
12 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
13 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
14 ತುಳು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
15 ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
16 ಅರೇಬಿಕ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
17 ಪರ್ಷಿಯನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
18 ಕೊಂಕಣಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
19 ಗಣಿತ
20 ವಿಜ್ಞಾನ
21 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
22 ಭಾಗಶಃ ಅಂಧ – ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
23 ಭಾಗಶಃ ಅಂಧ – ಸಮಾಜ ಶ್ರಾಸ್ತ್ರ
24 ಭಾಗಶಃ ಅಂಧ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
25 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಆದರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಲಯ
26 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಆದರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

01 SL01 Orientation-the elementary school leader as enabler
02 SL02_Managing_and_developing_self-managing_and_developing_yourself
03 SL03 Perspective on leadership-planning and leading change in your school
04 SL04 Transforming teaching-learning process-leading improvements in teaching and learning in the elementary school
05 SL05 Transforming teaching-learning process-leading improvements in teaching and learning in the secondary school
06 SL06 Transforming teaching-learning process-leading assessment in your school
07 SL07 Transforming teaching-learning process-supporting teachers to raise performance
08 SL08 Transforming teaching-learning process-leading teachers’ professional development
09 SL09 Transforming teaching-learning process-mentoring and coaching
10 SL10 Perspective on leadership-using data on diversity to improve your school
11 SL11 Perspective on leadership-building a shared vision for your school
12 SL12 Transforming teaching-learning process-developing an effective learning culture in your school
13 SL13 Transforming teaching-learning process-promoting inclusion in your school
14 SL14 Perspective on leadership-leading the school’s self-review
15 SL15 Perspective on leadership-leading the school development plan
16 SL16 Transforming teaching-learning process-managing resources for effective student learning
17 SL17 Perspective on leadership-implementing change in your school
18 SL18 Orientation-the secondary school leader as enabler
19 SL19 Leading partnerships-engaging with parents and the wider school community
20 SL20 Transforming teaching-learning process-leading the use of technology in your school

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 20/12/2021

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com