ಎನ್ಇಪಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

01 ಸಾರ್ಥಕ್‌ ಭಾಗ - 1 16/10/2021
02 ಸಾರ್ಥಕ್‌ ಭಾಗ - 2 16/10/2021

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

01 Foundational Literacy & Numeracy – Guidelines for Implementation 16/10/2021

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

01 1 ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ 25/05/2022
02 2 ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬುನಾದಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ 25/05/2022
03 3 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ 25/05/2022
04 4 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
05 5 ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
06 6 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
07 7 ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
08 8 ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ 25/05/2022
09 9 ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
10 10 ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
11 11 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ 25/05/2022
12 12 ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ 25/05/2022
13 13 ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ 11/07/2022
14 14 ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
15 15 ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
16 16 ಲಿಂಗತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
17 17 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 25/05/2022
18 18 ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
19 19 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ 25/05/2022
20 20 ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ 29/06/2022
21 21 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ. 25/05/2022
22 22 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ 25/05/2022
23 23 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು 25/05/2022
24 25 ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ 25/05/2022
25 26 ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ 25/05/2022
26 ಎನ್.ಇ.ಪಿ – 2020 ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವರದಿ 16/06/2022
27 ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪಾತ್ರ 01/08/2022

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 11/8/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com