ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ಸುಮಂಗಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ dpi.dsert-ka@nic.in / dpi.dsert@gmail.com
2 ಶ್ರೀ.ಶಿವಮಾದಪ್ಪ. ಎಂ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ jd.dsert-ka@nic.in
3 ಶ್ರೀ.ಸಲೀಂಪಾಷ, , ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ saleempasha.kes@gmail.com
4 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ddpietcdsert@gmail.com
5 ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಎಸ್. ವಿನುತ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , deddsert@gmail.com
6 ಶ್ರೀ‌ .ರಾಜೆಗೌಡ, ಹಿ.ಸ.ನಿ
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಶಿಕಲ ಕೆ.ಬಿ , ಹಿ.ಸ.ನಿ ,TALP shashikalakb@gmail.com
8 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಮಂಗಳ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಇ.ಪಿ nepkarnataka2020@gmail.com
9 ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ. ಆರ್.ಕೆ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಘಟಕ seeu.dsert-ka@nic.in
10 ಶ್ರೀಮತಿ.ಇಂದಿರಾ.ಸಿ.ಎಸ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ, evg.kardsert@gmail.com
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ.ವಿ.ಎಮ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ , ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ , ನಲಿ ಕಲಿ ntse.dsert-ka@nic.in
12 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
13 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ. ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ diet.vishu@gmail.com / sskhs357@gmail.com/ ssa.dsert-ka@nic.in
14 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧ ಪಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ ,
15 ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಟಿ.ವಿ. , ಹಿ.ಸ.ನಿ ,
16 ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಬಿ.ಸಿ..‌ ಹಿ.ಸ.ನಿ
17 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭಮಂಗಳ ಆರ್.ವಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , e-content
18 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು acc.dsert-ka@nic.in
19 ಶ್ರೀ ಫಣಿಕುಮಾರ್‌ ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) dsertkar@gmail.com
20 ಶ್ರೀ. ಮಹಮದ್‌ ಇಕ್ ಬಾಲ್‌ ಪಾಷ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐ.ಸಿ.ಟಿ
21 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಭಾ. ಡಿ. ಸುದಾಗಡೆ , ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು librarydsert.ka@gmail.com
22 Vacant,ಅಂಕಿ ಅಂಶ
23 ಶ್ರೀ ಜಂಗಿ ಜಿ.ಎಂ , ಕಲಾವಿದರು

Map

ಡಯಟ್, ಫೋನ್ , ಈ ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

1 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ diet.bangalore.north@gmail.com 9986436039 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010,
2 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ diet.bangalore.r@gmail.com
https://dietbangalorerural.karnataka.gov.in/
9448999357 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010, Ph : 080-3320311.
3 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ diet.bangalore.u@gmail.com 9448999358 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ, 17, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 19ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 098 , Ph : 080-8601343.
4 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ diet.cbpur@gmail.com 9449874381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 562101
5 ಡಯಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ diet.chitradurga@gmail.com
https://dietchitradurga.karnataka.gov.in/
9448999365 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501 Ph : 08194-226076.
6 ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ diet.davanagere@gmail.com 9448999367 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ದಾವಣಗೆರೆ -577002,
Ph : 08192-31156.
7 ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ diet.kolar@gmail.com 9448999374 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಚಿಕ್ಕಹಸನಾಳ , ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ -563101,
Ph : 08152-24744.
8 ಡಯಟ್ ಮಧುಗಿರಿ diet.madhugiri@gmail.com 9480663746 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಧುಗಿರಿ ,
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 572132
9 ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ dietramanagara@gmail.com 9448999498 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ರಾಮನಗರ ,
ರಾಮನಗರ -571511
10 ಡಯಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ diet.shimoga@gmail.com 9448999379 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201, Ph : 08182-70597.
11 ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು diet.tumkur@gmail.com
https://diettumkur.karnataka.gov.in/
9448999380 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟೌನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ,
ತುಮಕೂರು -572102,
Ph : 0816-272929.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

12 ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾಂ diet.belgaum@gmail.com 9448999359 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮಣ್ಣೂರು, ಗೋಜಗ ಅಂಚೆ,
ಬೆಳಗಾಂ -590002,
Ph : 0831-492629.
13 ಡಯಟ್ ಬಿಜಾಪುರ diet.bijapur@gmail.com 9448999362 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ,
ತೋರವಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಾಪುರ -586101
Ph : 08352-208064/208058
14 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ dietchikkodi@gmail.com
pdiet.chikkodi@edukar.gov.in
9483467064 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ,
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 591201
15 ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ. diet.dharwad@gmail.com 9448999368 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಡೆಪುಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ನಗರ ,
ಧಾರವಾಡ-580001,
Ph : 0836-791159.
16 ಡಯಟ್ ಗದಗ diet.gadag@gmail.com 9448999369 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಗದಗ,
ಗದಗ-582101
Ph : 08372-239517.
17 ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ haveridiet@gmail.com 9448999372 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಹಾವೇರಿ,
ಹಾವೇರಿ-581110
Ph : 08375-235046.
18 ಡಯಟ್ ಇಳಕಲ್ಲ್ diet.ilkal@gmail.com 9448999356 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಇಳಕಲ್ಲ್ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587125
Ph : 08351-270396.
19 ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ diet.kumta@gmail.com 9448999382 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮುರುರು ರಸ್ತೆ, ಕುಮಟಾ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -581343,
Ph : 08386-23429.
20 ಡಯಟ್ ಸಿರಸಿ dietsirsi@gmail.com
pdiet.sirsi@edukar.gov.in
9449126100 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಶಿರ್ಸಿ , ನಿಲೇಕಣಿ ,
ಶಿರ್ಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ- 581401

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

21 ಡಯಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ diet.bellary@gmail.com 9448999360 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೌಲ್ ಬಝಾರ್ , ಬಳ್ಳಾರಿ-583102,
Ph : 08392-41070.
22 ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ diet.bidar@gmail.com 9448999361 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ನೌಬಾದ್ ,
ಬೀದರ್ -585401,Ph : 08482-32260
23 ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ dietkamalapur123@gmail.com 9448999370 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕಮಲಾಪುರ,
ಕಲಬುರಗಿ -585313, Ph : 08478-51346
24 ಡಯಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ diet.koppal@gmail.com 9448999375 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂ, ಮುನಿರಾಬಾದ್,
ಕೊಪ್ಪಳ-583231
25 ಡಯಟ್ ಯದಗಿರಿ dietyadagir@gmail.com 9480695021 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ -585201 Ph : 9449899935.
26 ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ್ diet.yeramarus@gmail.com 9448999378 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯರಮರಸ್ , ರಾಯಚೂರು-584134
Ph : 08532-36352

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

27 ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ diet.chamarajanagar@gmail.com
https://dietchamarajanagara.karnataka.gov.in/
9448999363 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
Ph : 08226223001.
28 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು diet.chikmagalore@gmail.com 9448999364 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101,
Ph : 08262-22832.
29 ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು diet.dakshinakannada@gmail.com
https://dietdakshinkannada.karnataka.gov.in/
9448999366 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-575003,
Ph.0824-493052.
30 ಡಯಟ್ ಹಾಸನ diet.hassan@gmail.com
https://diethassan.karnataka.gov.in/
9448999371 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ತಾವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ,
ಸಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ -573201,
Ph : 08172-55781.
31 ಡಯಟ್ ಕೊಡಗು diet.kodagu@gmail.com 9448999373 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೂಡಿಗೆ ,
ಕೊಡಗು -571232,
Ph : 08276-74715
32 ಡಯಟ್ ಮಂಡ್ಯ diet.mandya@gmail.com 9448999376 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೆಜು ಆವರಣ,
ಮಂಡ್ಯ -571401,
Ph : 08232-20359
33 ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು diet.mysore@gmail.com 9448999377 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ,
ಮೈಸೂರು-570010,
Ph : 0821-446419.
34 ಡಯಟ್ ಉಡುಪಿ pdiet.edu.karudp@nic.in
diet.udupi@gmail.com
9448999381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಉಡುಪಿ -576101
Ph : 0820-2524271.
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಮೆಲ್ , ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ವಿಭಾಗ : ಬೆಂಗಳೂರು
1 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ cte.chitradurga@gmail.com 9448442388 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
Ph : 08194-234072
ವಿಭಾಗ : ಬೆಳಗಾಂ
2 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಬೆಳಗಾಂ cte.belgaum@gmail.com
https://ctebelagavi.karnataka.gov.in/
9448925121 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಕಾಕತಿ ವೇಸ್ , ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ
ಬೆಳಗಾಂ-590002
Ph: 2460197
3 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಜಮಖಂಡಿ cte.jamakandi@gmail.com 9448321956 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
Ph: 08353-202670
ವಿಭಾಗ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
4 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಕಲಬುರಗಿ cte.gulbarga@gmail.com 8296355649 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಐ ವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಹಿಂಭಾಗ,
ಕಲಬುರಗಿ-585102
Ph : 08472-220128
ವಿಭಾಗ : ಮೈಸೂರು
5 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು cte.mangalore@gmail.com 8105719181 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ,
ಮಂಗಳೂರು-575001
Ph : 0824-2424013
6 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು cte.mysore@gmail.com 9964599675 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ಆವರಣ
ನಝರ್ ಬಾದ್ , ಮೈಸೂರು-570010
Ph.0821-2420764

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 14/11/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com