ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

SL.NO

REPORTS

1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 4(1)A |4(1)B
2 ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟ್
3 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. -Surrender 2012-13 to 2014-15

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 8/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert@gmail.com